MPK Radomsko

[Udzielenie zamówienia – wyłoniono wykonawcę – przetarg na zamówienie zakończony]Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia sektorowego w trybie PFU (projektuj i wybuduj) na fotowoltaikę i przyłącze do stacji ładowania autobusów elektrycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku.

Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 
80 kWp, wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych,
tj. wykonania przyłącza i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym
przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku wraz z niezbędną dokumentacją.

 

@Edycja 30.10.2023:

Ofertę złożyły trzy firmy:

1. Alt-Energy Sp. z o. o. Siedziba: Zimnowoda 34, 42-164 Parzymiechy, Biuro: ul. Zielna 15, 42-209 Częstochowa.

2. Energia Słońca, ul. Bulwarowa 20, 93-430 Łódź.

3. ALL – ANT S. C., ul. Narutowicza 16-18, 97-500 Radomsko. 

Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia złożyła firma:

 ALL – ANT S. C.
ul. Narutowicza 16-18
97-500 Radomsko
REGON 590322732
NIP 772-001-33-13

Firma ALL– ANT S. C. zaoferowała cenę za wykonanie usługi: 420 000 zł netto.

Jest to najniższa oferta cenowa ze złożonych. 

@Edycja 27.10.2023:

W związku z otwarciem ofert w dniu dzisiejszym o godzinie 8:15, Komisja Przetargowa przy MPK Sp. z o. o. wyłoniła wykonawcę, spośród 3 oferentów. Najkorzystniejsza oferta został wybrana na podstawie kryteriów oceniania zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty.

Postępowanie (zamówienie) prowadzone wynik postępowania przetargu sektorowego za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego na wybór wykonawcy do wykonania zadania pod nazwą „UMOWA NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY ŁADOWAREK AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH DLA MPK SP. Z O. O. Z/S W RADOMSKU

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z/s w Radomsku
ul. Narutowicza 59 , 97-500 Radomsko NIP 772-010-01-47; KRS 0000120649

2. Przedmiotem dla zamówienia w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w systemie projektuj i buduj) jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 kWp (z możliwością rozbicia na etapy), wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych, tj. wykonania przyłącza do stacji ładowania pojazdów i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym przez MPK wraz z niezbędną dokumentacją.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanych przez Urząd Miasta w Radomsku.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych, opisanych w załączonym Programie Fonkcjonalno – Użytkowym, wraz z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac opisanych w pkt. 2.2. Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

2.2. Zakres prac ujęty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który opierał się będzie na:

2.2.1. Robotach budowlanych:

 • adaptację nawierzchni placu, tj. wykonanie poziomego wyniesienia (o maks. nierówności -+3%) na wysokość min. 10 cm w postaci betonu, asfaltu lub płyty prefabrykowanej celem zabezpieczenia ładowarek przed zbierającą się wodą opadową,
  • szacunkowe wymiary jednej ładowarki autobusowej: Wymiary gabarytowe [H x W x D]1200 x 1260 x 860 (mm).
 • wykonanie przewiertu wraz z umiejscowieniem rury osłonowej dla przyłącza do stacji ładowania pojazdów,
 • usunięcie świetlików dachowych i wykonanie w ich miejsce nowego pokrycia dachowego,
 • montaż konstrukcji na dachu budynku hali napraw pod moduły fotowoltaiczne,
 • wykonanie innych niezbędnych prac.

2.2.2. Robotach instalacyjnych:

 • wykonania przyłącza do stacji ładowania pojazdów:
  • od istniejącego przyłącza przy budynku dyspozytorni (portierni) MPK do miejsca lokalizacji dwóch ładowarek – przy ścianie bocznej budynku hali napraw MPK, tj. powyżej 12 m od od narożnika hali od strony wjazdów,
   • docelowe zapotrzebowanie pod dwie mobilne ładowarki autobusowe z dwoma złączami o mocy 80kW każda (Mobilna stacja ładowania o mocy 80kW z dwoma złączami CCS każda),
  • zakończenia nowopowstałego przyłącza złączem umożliwiającym podłączenie ładowarek oraz instalacji.
 • montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych,
 • ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji,
 • podłączenie inwertera/-ów DC/AC do instalacji odbiorczej,
 • montaż inwertera/-ów,
 • montaż rozdzielni PV (oddzielnie dla każdego inwertera),
 • montaż układu pomiarowego dokonującego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem u zdalnego monitorowania,
 • montaż instalacji uziemiającej i dla elementów przyłączy i instalacji,
 • zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń,
 • wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu,
 • uruchomienie układu i regulacje,
 • szkolenie Użytkowników/Obsługi,

wykonanie innych niezbędnych prac.

2.2.4. Dostawie i montażu materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zestawieniem materiałów – dokumentacją będącą elementem zamówienia.

2.3. Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania był zgodny ze sztuką budowlaną oraz został wykonany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, normami i projektami, będącymi elementem zamówienia.

2.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzgodnił z nim, rodzaj i jakość użytych materiałów oraz postęp prac, na każdym etapie wykonania prac.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (termin realizacji)
Zamówienie musi zostać zrealizowane: w ciągu 90 dni od daty protokolarnego przekazania przez Zamawiającego miejsca wykonywania robót.

4. W załączeniu wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

5. Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

6. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  • a. Wypełniony formularz oferty (zał. nr 3),

  • b. Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (Zał. nr 4),

  • c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  • d. Wykaz minimum 3 usług analogicznych do zamówienia z okresu do 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem rodzaju
   i wartości, daty i miejsca wykonania.

8. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć przed podpisaniem umowy:

 • a. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy.
 • b. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed podpisania umowy.

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria wyboru oferty:

 • a. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena,
 • b. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium „CENA „ -100%
 • c. Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”:
  cena najniższa
  ………………………………………………………….. x 100 pkt x 100 %
  cena oferty oceniającej

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

 • a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu.
 • b. Oferta powinna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.
 • c. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie-listem, lub e-mailem w terminie do dnia: 27.10.2023r. do godziny 08:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z/s w Radomsko ul. Narutowicza 59 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp, wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych, tj. wykonania przyłącza i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku wraz z niezbędną dokumentacją.”
  Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie
  na adres: mpk@mpk-radomsko.pl Wpisując w temacie: „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp, wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych, tj. wykonania przyłącza i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku wraz z niezbędną dokumentacją.” do upływu wyznaczonego terminu – 27.10.2023r. do godz. 8:00.
 • d. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w terminie 27.10.2023r. o godzinie 08:15.
 • e. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Łukasz Majewski tel. 501 161 343 i Łukasz Łukaszewski tel. 517 143 337

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia oraz udostępnienia opisu lokalu, rzutu technicznego lokalizacji prac lub umożliwienie dostępu w celu pomiaru i oględzin niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 2

 2. Projekt umowy – zał. nr 3

                Radomsko, ………………………                                                                                                …………………………………….
                Miejscowość, data                                                                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

……………………………………………………………..

NIP ………………………………………………..

Regon ……………………………………………..

nr. tel. ………………………………………………….

fax/e-mail …………………………………………

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu sektorowego na „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp, wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych, tj. wykonania przyłącza i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku wraz z niezbędną dokumentacją.” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym projektem za:

Ogółem wartość netto kosztorysowa robót: ……………………………………

Zaproponowana cena wynika z kosztorysu własnego

Warunkiem koniecznym jest przedstawienie wyceny wartości zamówienia

2. Oświadczam, że:

– zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.

– posiadam potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,

– posiadam kompetencje i doświadczanie do wykonania przedmiotu zamówienia,

– znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,

– zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

– Oświadczam, że uważam się związany ofertą 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną jej część są:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

4. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

Imię i Nazwisko …………………………………………………..

tel. kontaktowy: ………………………………………………….

zakres odpowiedzialności: …………………………………….

…………………………………                                                                            ……………………………………

Miejscowość, data                                                                                             podpis osoby uprawnionej

Skip to content