MPK Radomsko

Regulamin przewozów

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/51/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21.02.2003r.

REGULAMIN

przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Przez określenie „pojazdy” należy rozumieć autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznej komunikacji miejskiej.
 2. Pasażerowie oraz kierujący pojazdami i personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Pasażer, który spowodował z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych odpowiada wobec MPK Sp. z o.o. w Radomsku za powstałe straty.
 4. MPK Sp. z o.o. w Radomsku nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunków jazdy spowodowanych przyczynami natury techniczno-organizacyjnej.
 5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet z tego pojazdu, przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym podstawionym przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku.
 6. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja, kto kieruje pojazdem oraz do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. w Radomsku.
 7. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe, powinien tę rzecz przekazać kierującemu pojazdem. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz została przekazana do Kierownictwa MPK Sp. z o.o. w Radomsku.

  ROZDZIAŁ II
  PRZEWÓZ OSÓB

 8. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z pojazdu, dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 9. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 10. Pasażerowie mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z pojazdu wszystkimi drzwiami.
 11. Pasażerowie zajmujący w pojeździe miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się poręczy lub uchwytów.
 12. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien uprzedzić wcześniej o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką. Czynności powyższe powinny zostać dokonane w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 13. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy” lub „matki z dzieckiem na ręku”, nie mając ku temu uprawnień obowiązany jest je zwolnić, w razie zgłoszenia się na nie, osoby, dla której to miejsce jest przeznaczone.
 14. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający pole jego widzenia, rozmawiać z nim lub zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.
 15. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy: prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu oraz sprzedaży biletów.
 16. Kontroler biletów jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i okazania w sposób czytelny dla pasażerów legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.
 17. Pasażer po wejściu do pojazdu zobowiązany jest niezwłocznie skasować bilet w formie karty elektronicznej lub zakupić u kierowcy bilet jednorazowy.
 18. Przejazd z biletem elektroniczny nie skasowanym przy wejściu do pojazdu traktowany jest jako przejazd bez biletu.
 19. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.
 20. Bilet zniszczony lub uszkodzony jest nieważny.
 21. Pasażer, który w czasie kontroli nie może okazać biletu za przejazd lub legitymacji uprawniającej do ulgowego, bądź bezpłatnego przejazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zwielokrotnionej.
 22. Personifikowana karta elektroniczna nie jest traktowana jako legitymacja uprawniająca do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego ( pasażer zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający prawo do ulgi).
 23. Kierujący pojazdem powinien odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd lub zachowujących się agresywnie.
 24. Zabronione jest:
  a) wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z pojazdu po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie drzwi,
  b) jazda na stopniach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu,
  c) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
  d) zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń lub wyposażenia,
  e) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
  f) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  g) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócenie w inny sposób spokoju w pojeździe,
  h) palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na przystankach,
  i) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.
 25. Osoby, które mimo odmowy przejazdu (pkt. 23) wsiadły do pojazdu oraz osoby, które nie przestrzegają przepisów pkt. 24 obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w tych przypadkach zwrot należności za bilet.

  ROZDZIAŁ III
  PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO

 26. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczania ich w pojeździe tak, aby nie utrudniały przejścia i nie naraziły na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 27. Nie podlegają opłacie:
  a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające łącznych wymiarów (długość+ szerokość + wysokość) 120 cm,
  b) zwierzęta małe trzymane na rękach,
  c) wózki inwalidzkie, wózki dziecięce i sportowe – złożone,
  d) pozostałe wózki dziecięce w przypadku posiadania ze sobą dziecka. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu.
 28. Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone przy zachowaniu, warunków których mowa w pkt. 26:
  a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny przekraczające łączne wymiary (długość+ szerokość + wysokość),
  b) (zwalnia się z opłaty przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i jednocześnie długości poniżej 120 cm),
  c) psy większe, jeżeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy.
 29. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera. Za bagaż i zwierzęta MPK Sp. z o.o. w Radomsku odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy MPK Sp. z o.o. w Radomsku.
 30. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 31. Bagażu ręcznego i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 32. W pojazdach nie wolno przewozić:
  a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarem, farbami itp.),
  b) przedmiotów cuchnących, psujących się, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  c) niebezpiecznych dużych psów bez kagańca oraz innych zwierząt agresywnych.
 33. W przypadku nie stosowania się do ustaleń z pkt. 32 kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu pasażera.
 34. Do roszczeń z tytułu przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Skip to content