MPK Radomsko

Regulamin karty elektronicznej

REGULAMIN KARTY ELEKTRONICZNEJ
I BILETU JEDNORAZOWEGO

I. Stosowana terminologia

MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Karta Elektroniczna
– nośnik biletów jednorazowych (elektroniczna portmonetka lub okresowych w komunikacji MPK Radomsko.
Bilet jednorazowy
– bilet zakupiony u kierowcy zaraz po wejściu do autobusu
Elektroniczna Portmonetka (EP)
– środki pieniężne wpłacone na kartę elektroniczną, służące do wnoszenia opłat za przejazdy autobusami MPK.
Bilet okresowy
– bilet uprawniający do przejazdów w ciągu 30 lub 90 dni.
Karta imienna
– spersonalizowana karta elektroniczna zawierająca dane użytkownika.
Personalizowanie karty elektronicznej
– zapisanie danych osobowych użytkownika i przysługujących mu uprawnień do ulg.
Kasowanie karty
– zbliżenie karty do czytnika w celu wniesienia opłaty za przejazd autobusem MPK zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat.
Cennik opłat
– cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej MPK zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku (Uchwała nr LIII/534/22 z dnia 28X2022)
Doładowanie
– zakup biletu okresowego lub wpłata pieniędzy na konto elektronicznej portmonetki.
Blokada karty
– unieważnienie na wniosek użytkownika po je j utracie.
POK – Punkt Obsługi Klienta
– placówki prowadząca sprzedaż biletów , doładowanie, rozpatrywanie reklamacji:
Urząd Miasta ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko,
MPK Sp. z o.o. w Radomsku ul. Narutowicza 59
97-500 Radomsko
Pokwitowanie – wydruk potwierdzający zakup biletów.
Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku – Uchwała Nr LIII/534/22 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2022r. nadającą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

II. Składanie wniosku i wydawanie Karty Elektronicznej

 1. Karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
 2. Użytkownik może posługiwać się tylko jedną kartą imienną.
 3. Wniosek o wydanie karty elektronicznej można pobrać w POK lub ze strony internetowej MPK.
 4. Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w POK wraz z kserokopiami dokumentów uprawniającymi do ulg.
 5. Przy odbiorze karty należy okazać dowód osobisty oraz oryginały dokumentów uprawniające do ulg.
 6. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej w Radomsku.
 7. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty elektronicznej nie będzie rozpatrywany.
 8. Opłata za kartę elektroniczną wynosi 15zł.
 9. Karta jest aktywna od momentu wydania.
 10. Każdą zmianę danych osobowych należy zgłosić w POK celem aktualizacji zapisów na karcie elektronicznej.
 11. Aktualizacja dokonywana jest na podstawie wypełnionego wniosku reklamacyjnego oraz po okazaniu pracownikowi POK odpowiednich dokumentów potrzebnych do aktualizacji karty.
 12. Aktualizacja jest bezpłatna.

III. Zasady Doładowania Karty Elektronicznej

 1. W karcie elektronicznej można posiadać równocześnie bilet okresowy i elektroniczną portmonetkę(EP).
 2. Doładowanie może być przeprowadzone w POK lub u kierowcy w autobusie.
 3. Przy doładowaniu pasażer określa rodzaj wybranego biletu – przy EP kwotę doładowania.
 4. Po doładowaniu karty elektronicznej wydawane jest pokwitowanie z datą, godziną i kwotą doładowania.

IV. Zasady użytkowania Karty Elektronicznej

 1. Kasowanie każdej karty elektronicznej uprawniającej do bezpłatnych przejazdów odbywa się przez przyłożenie karty elektronicznej do czytnika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zarejestrowano oraz data do kiedy bilet jest ważny. W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki na wyświetlaczu kasownika pojawi się kwota pobrana za przejazd oraz ilość pozostałych środków do wykorzystania.
 2. Kasowania karty lub zakupu biletu jednorazowego należy wykonać niezwłocznie po wejściu do autobusu.
 3. Przy kasowaniu elektronicznej portmonetki pobierana jest kwota równa cenie przejazdu do końca trasy danego kursu zgodna z cennikiem opłat.
 4. Rejestracja wyjścia z pojazdu musi być wykonana na przystanku docelowym i skutkuje ona zwrotem do elektronicznej portmonetki różnicy między cenę biletu miejskiego a podmiejskiego zgodnej z cennikiem opłat.
 5. Na karcie nie ma debetowania przejazdów. Aby skasować bilet (EP), pasażer zobowiązany jest posiadać w elektronicznej portmonetce co najmniej równowartość przejazdu w strefie, w której rozpoczyna podróż.
 6. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu oraz sygnałem dźwiękowym.
 7. Przy poprawnym skasowaniu biletu (EP) na ekranie czytnika pojawia się napis: „Pobrano: … zł”. „Aktywny stan…”
 8. Zbyt szybkie odsunięcie karty od czytnika powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd operacji”. Należy wtedy dotknąć przycisk „Sprawdzenie” oraz ponownie zbliżyć Kartę aby sprawdzić, czy bilet został skasowany. W przypadku stwierdzenia braku skasowania czynność należy powtórzyć.
 9. W przypadku zablokowanej karty lub braku środków na bilecie pasażer jest zobowiązany do zakupu biletu jednorazowego u kierowcy.
 10. Termin ważności posiadanych biletów okresowych oraz stan elektronicznej portmonetki można sprawdzić dotykając przycisk „Sprawdzenie” i zbliżając Kartę do kasownika.
 11. Nie skasowany bilet elektroniczny lub samo pokwitowanie zakupu karty elektronicznej nie upoważnia do przejazdu.
 12. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 13. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 14. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. kartami płatniczymi)

V. Zasady kontroli Karty Elektronicznej w komunikacji miejskiej

 1. Kontrolę Karty Elektronicznej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez MPK, posiadające identyfikator.
 2. Kontroler, wyposażony jest w urządzenie do kontroli kart elektronicznych zwane dalej czytnikiem.
 3. Pasażer podczas kontroli zbliża kartę elektroniczną do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości karty.
 4. Na żądanie kontrolera pasażer okazuje dowód tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania karty elektronicznej oraz ewentualny dokument uprawniający do przejazdów ulgowych.
 5. W przypadku stwierdzenia braku ważniej karty elektronicznej lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, kontroler jest upoważniony do nałożenia za pokwitowaniem opłaty dodatkowej określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Radomsku.
 6. W przypadku stwierdzenia Blokady Karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania karty (niegodność danych osobowych zapisanych na karcie elektronicznej i w dowodzie tożsamości, brak dowodu tożsamości), kontroler ma prawo zatrzymać kartę za pokwitowaniem i przekazać ją do wyjaśnienia MPK.

VI. Zasady reklamacji j Karty Elektronicznej

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Elektronicznej można składać w POK.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić w Punkcie Obsługi Klienta (POK)
 4. Utratę Karty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie zgłosić w POK.
 5. Karta utracona zostaje zablokowana.
 6. Duplikat Karty wydawany jest w momencie zgłoszenia za opłatą 15,00 zł
 7. Po weryfikacji w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż na duplikacie Karty odtwarzane są bilety jakie były zapisane na utraconej karcie.
 8. Środki z elektronicznej portmonetki (EP) na utraconej Karcie odtwarzane są według salda z następnego dnia po zgłoszeniu utraty karty elektronicznej.
 9. Pasażer może ubiegać się o wypłatę środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce karty po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego druku reklamacyjnego wraz -z uzasadnieniem wypłaty środków z karty.
 10. O wypłatę środków z karty elektronicznej osoby niepełnoletniej występuje rodzic lub opiekun prawny.
 11. Pasażer może ubiegać się o zwrot środków z karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, ukończenia nauki w danym mieście oraz nabyciu praw do bezpłatnych przejazdów
 12. O anulowanie biletu bądź wypłatę środków z EP można wnioskować w przypadku likwidacji linii na danej trasie.
 13. Bilet okresowy wykupiony na okres 1 miesiąca bądź 3 miesięcy może zostać anulowany z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany okres ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasaże- obowiązany jest przedłożyć kartę elektroniczną z zakupionym biletem w celu jego anulowania.
 14. Kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc pełną cenę biletu przez liczbę dni na jaką został wykupiony bilet, a następnie mnożąc pełną cenę biletu przez liczbę pozostałych dni ważności (licząc od dnia następnego po dniu w którym anulowano bilet do ostatniego dnia ważności biletu.)
 15. Anulowania biletów okresowych można dokonać w przypadku dłuższego przebywania na zwolnieniu lekarskim, nauki bądź pracy zdalnej oraz zmiany miejsca zamieszkania.
 16. Zwrot należności może nastąpić po zatwierdzeniu reklamacji i okazaniu dokumentu tożsamości.

VII. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Arkadiusza Zarębskiego, email: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z Kartą Elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe będą przekazane firmie R&G Sp. z o.o. ul Traugutta 7 ,39-300 Mielec
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, brak możliwości wydania Karty Elektronicznej.

V III. Regulacja przejściowa

 1. W związku z uchwałą Nr Lffl/534/22 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2022 r. nadającą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów osoby, które nabyły w/w uprawnienia zobowiązane są do wyrobienia kart elektronicznych.
Skip to content