MPK Radomsko

Polityka RODO

KLAUZULA OGÓLNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko reprezentowaną przez Prezesa Spółki, tel. 44 683-54-30, adres email: mpk@mpk-radomsko.pl;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 786 816 337 i za pośrednictwem adresu e-mail: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b) :
  a) umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
  b) umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
  c) pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością,
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. :
  a) realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
  b) realizacją obowiązku wystawiania i przechowywani a faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
  c) realizacją usługi przewozu,
  d) realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,
 3. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj. :
  a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach,
  b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  c) w celu wewnętrznie administracyjnym, w tym analitycznym, archiwalnym.
 4. uzyskaniem od Pani/Pana zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub celem dla którego zebrano dane osobowe. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, minimalnie przez czas wynikający z przepisów.

Ponadto, w związku z prowadzeniem przez MPK monitoringu wizyjnego w pojazdach MPK i na obiektach MPK, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MPK powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

W przypadku cofnięcia zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody, dane te nie będą przetwarzane przez MPK, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych lub przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Panią/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzoru

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

KLAUZULA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 786 816 337 i za pośrednictwem adresu e-mail: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych za pomocą systemu monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, tel. 44-683-54-30, adres email: mpk@mpk-radomsko.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować email: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony osób i mienia na terenie monitorowanym;
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ;
 6. ma Pani/Pan prawo dostępu do nagrań;
 7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. W oparciu o pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA – WEZWANIE DO ZAPŁATY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, tel. 44-683-54-30 adres email: mpk@mpk-radomsko.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować email: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 33a ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe oraz Uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
  w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA – KARTA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, tel. 44-683-54-30 adres email: mpk@mpk-radomsko.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować email: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z Kartą Elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu zarządzania publicznym transportem zbiorowym Pani/Pana dane przekazywane są do firmy R&G Sp. z o.o. ul Traugutta 7 ,39-300 Mielec;
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, brak możliwości wydania Karty Elektronicznej.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. W oparciu o pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Skip to content