MPK Radomsko

[Udzielenie zamówienia – wyłoniono wykonawcę – przetarg na zamówienie zakończony] Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku.

@Edycja 17.10.2023:

Ofertę złożyły trzy firmy:

DEMG Sp. z o. o. 

EKO SALVE Sp. J. 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻAR” 

Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia złożyła:

DEMG Sp. z o. o.
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31,
adres do korespondencji: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 55,
stacja paliw: 97-500 Radomsko, ul. Kraszewskiego 1

Firma zaoferowała cenę netto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu na dzień 10.10.2023r. : 4,49 zł netto/ litr.

Co daje stałą kwotę upustu: 0,26 zł netto.

Jest to najniższa oferta cenowa ze złożonych.

@Edycja 13.10.2023:

W związku z otwarciem ofert w dniu dzisiejszym o godzinie 8:15, Komisja Przetargowa przy MPK Sp. z o. o. wyłoniła wykonawcę, spośród 3 oferentów. Najkorzystniejsza oferta został wybrana na podstawie kryteriów oceniania zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty.

@Edycja 09.10.2023:

W związku z zapytaniem telefonicznym jednego z oferentów informujemy, że:

W formularzu ofertowym w miejscu:

* cena hurtowa obowiązująca w PKN ORLEN opublikowana na stronie www.orlen.pl obowiązująca na dzień ………………… r.”

należy wpisać datę 10.10.2023r. oraz podać cenę z tego dnia.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZ OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku.

 1. Nazwa i adres Wykonawcy zamówienia (zwanym dalej również Dostawcą)
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  NIP……………………….………………….
  Regon…………………………….………..
  Nr.tel…………………………….…………
  Fax/e-mail……………………………….
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa paliwa – oleju napędowego dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku. Sprzedaż i dostawa paliwa do autobusów Zamawiającego polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników autobusów Zamawiającego.
  2.1. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023r., poz. 1314 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów. Paliwo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 590:2013-12 i być zdatne do użytku w warunkach zimowych.
  2.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę (tankowania) paliwa w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w łącznej ilości do około 356 212,03 litrów – kod kod CPV 091.34.10.08.
  2.3. Podane w pkt. 2.2. ilości paliwa są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  2.4. Płatność za zakupiony olej napędowy będzie dokonywana w formie bezgotówkowej, rozliczana w okresach siedmiodniowych. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.)
  7. Umowa zawarta zostanie na czas określony od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przy czym może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem przez Zamawiającego.
  8. Miejscem realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania pojazdów) – będzie stacja paliw Dostawcy zlokalizowana w odległości maksymalnej około 1,5 km od siedziby MPK Sp. z o. o. z/s w Radomsku, przy ul. Narutowicza 59.
  9. Realizacja dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywać się będzie codziennie w godzinach od 04:00 do 23:00. Informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w podobnych godzinach po uprzednim ustaleniu z zamawiającym, np. od 6:00 do 23:00.
  10. Tankowanie pojazdów olejem napędowym spełniającym wymagania jakościowe (pkt. 2.1. i 2.2.) w następujących ilościach:
  a) w dni robocze: w ilości nie mniejszej niż 1300 litrów i nie większej niż 1700 litrów,
  b) w soboty, niedziele i święta w ilości nie mniejszej niż 200 litrów i nie większej niż 1000 litrów dziennie,
  11. Miejsce tankowania Dostawcy musi być wyposażone w sprawny monitoring zapewniający rejestrację obrazu – o jakości zezwalającej na bezproblemową identyfikację elementów zdarzeń – oraz możliwość pobrania (fizycznego) zapisu na życzenie przedstawiciela MPK Sp. z o. o.
 4. W załączeniu wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.
 5. Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  a) Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1),
  b) Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (zał. nr 2),
  c) Potwierdzoną za zgodność kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi
  d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.
  f) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.
 7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria wyboru oferty:
  a)Jedynym kryterium oceny oferty jest cena,
  b) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium „CENA „ -100%
  c) Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”:cena najniższa
  ………………………………………………………….. x 100 pkt x 100 %
  cena oferty oceniającejd.
  d) W przypadku zbliżonych najniższych ofert cenowych, spełniających wszystkie kryteria, zamawiający zaprosi oferentów do negocjacji cenowych w dniu ………………… o godzinie ………………… w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
 9. Miejsce i termin składania ofert:
  – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu.
  – Oferta powinna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.
  – Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie-listem lub mailem (adres mailowy: mpk@mpk-radomsko.pl) w terminie do dnia: 9.10.2023r do godziny 8:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Radomsko ul. Narutowicza 59 z dopiskiem na kopercie „SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. z/s w Radomsku”,
  – Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w terminie 13.10.2023r. r. o godzinie 8:15
 10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Wypełniony formularz oferty oraz zawarte w zapytaniu zapisy są nieodłącznym elementem umowy.
 12. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: Łukasz Majewski – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 501 161 343, Łukasz Łukaszewski – Zastępca kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 517 143 337.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2 Projekt umowy

Radomsko, dn. ………………… r.

…………………………..……………                                                                                                                                  ………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
NIP ………………………………………………..
Regon ……………………………………………
nr. tel. ………………………………………………
fax/e-mail …………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania o zamówieniu sektorowym na

ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. z/s w Radomsku – oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena netto za litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu/marży (poz.5.): ………………………..zł
Stała kwota upustu/marży:**………………………………………zł
Stawka podatku VAT: …………………………………..%
Kwota podatku VAT: ………………………………….zł
Cenę brutto (poz. 8): …………………..zł za litr oleju napędowego

Słownie brutto : …………………………………………………………………………………………………………………………..

* cena hurtowa obowiązująca w PKN ORLEN opublikowana na stronie www.orlen.pl obowiązująca na dzień ………………… r.
** w przypadku zastosowania upustu od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej, należy wpisać w powyższej tabeli w kolumnie nr 4 wartość z ujemnym znakiem.

3. Oświadczam, że:
– posiadam potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,
– posiadam kompetencje i doświadczanie do wykonania przedmiotu zamówienia,
– znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,
– zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
– Oświadczam, że uważam się związany ofertą 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.

4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną jej część są:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

Imię i Nazwisko …………………………………………………..
tel. kontaktowy: …………………………………………………..
zakres odpowiedzialności: …………………………………..

……………………………………                                                                                                                                                                           ………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                      Podpis osoby uprawnionej

Załączniki:
1. Zaproszenie i formularz ofertowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)
2. Projekt umowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)

Radomsko 26.09.2023r.

Skip to content