22Lis2018

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych    

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko reprezentowaną przez Prezesa Spółki, tel. 44 683-54-30, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 786 816 337 i za pośrednictwem adresu e-mail: arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

1) zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b) :
a) umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
b) umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
c) pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością,

2) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. :
a)    realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
b)    realizacją obowiązku wystawiania i przechowywani a faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
c)    realizacją usługi przewozu,
d)    realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,

3) koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj. :
a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w  pojazdach i obiektach,
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się  pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
c) w celu wewnętrznie administracyjnym, w tym analitycznym, archiwalnym.

4)  uzyskaniem od Pani/Pana zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub celem dla którego zebrano dane osobowe. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
Ponadto, w związku z prowadzeniem przez MPK monitoringu wizyjnego w pojazdach MPK i na obiektach MPK, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MPK powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

W przypadku cofnięcia zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody, dane te nie będą przetwarzane przez MPK, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych lub przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania do Administratora:
1.    dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);
2.    sprostowania danych (art. 16 RODO);
3.    usunięcia podanych przez Panią/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
4.    ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
5.    przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO);
6.    cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Skarga do organu nadzoru

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.