16Mar2020

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. Z/S W RADOMSKU. (2020/2021)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. Z/S W RADOMSKU

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. sp. z/s w Radomsku.

 • Postępowanie ( zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 133 ust. 1 PZP

 • Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, o który mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6.PZP

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 59 , 97-500 Radomsko NIP 772-010-01-47

2. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa paliwa – oleju napędowego dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Radomsku. Sprzedaż i dostawa paliwa do autobusów Zamawiającego polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników autobusów Zamawiającego.

2.1. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., póz. 1680) oraz odpowiednich przepisów. Paliwo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 590:2013-12 i być zdatne do użytku w warunkach zimowych.

2.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę (tankowanie) paliwa w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. w łącznej ilości do 370.000 litrów – kod CPV 09 13 41 00 -8.

2.3. Podane w pkt. 2.2. ilości paliwa są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

2.4. Płatność za zakupiony olej napędowy będzie dokonywana w formie bezgotówkowej, rozliczana w okresach siedmiodniowych. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.)

 1. Umowa zawarta zostanie na czas określony od 01.05.2020r do 30.04.2021r. przy czym może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem przez Zamawiającego.

 2. Miejscem realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania pojazdów) – będzie stacja paliw Dostawcy zlokalizowana w odległości maksymalnej około 1,5 km od siedziby MPK Sp. z o. o. w Radomsku, ul. Narutowicza 59.

 3. Realizacja dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywać się będzie codziennie w godzinach od 07:00 do 23:00.

 4. Tankowanie pojazdów olejem napędowym spełniającym wymagania jakościowe w następujących ilościach:

  • w dni robocze: w ilości nie mniejszej niż 1200 litrów i nie większej niż 1800 litrów

  • w soboty, niedziele i święta w ilości nie mniejszej niż 150 litrów i nie większej niż 1000 litrów dziennie

4. W załączeniu wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

5. Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

6. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony formularz oferty (Zał. nr 1),

 2. Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (Zał. nr 2),

 3. Potwierdzoną za zgodność kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi,

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert,

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert,

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena

 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium „CENA „ -100%

 3. Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

………………………………………………………….. x 100 pkt x 100 %

cena oferty oceniającej

d) W przypadku zbliżonych najniższych ofert cenowych, spełniających wszystkie kryteria, zamawiający zaprosi oferentów do negocjacji cenowych w dniu 15.04.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna)

9. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu.

 2. Oferta powinna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.

 3. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie-listem, w terminie do dnia: 15.04.2020r. do godziny 09:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Radomsko ul. Narutowicza 59 z dopiskiem na kopercie „ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. z/s w Radomsku”,

 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna) w terminie 15.04.2020r. o godzinie 09:00.

10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Łukasz Majewski – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 501 161 343

Załączniki: