14Kwi2022

[Zakończony] ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. Z/S W RADOMSKU

[ZAKOŃCZONY]

Załącznik nr 4 (do Reg. udziel. zam. publ.)

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. Z/S W RADOMSKU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZ OFERTOWY W RAMACH

ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. Z O. O. z/s w Radomsku.

1. Nazwa í adres Wykonawcy zamówienia (zwanym dalej również Dostawcą)

…………………................

…………………................

…………………................

NIP………………….......….

Regon………………….............………..

Nr tel………………….............………...
Fax/e-mail…………………................

2. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa paliwa – oleju napędowego dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku. Sprzedaż i dostawa paliwa do autobusów Zamawiającego polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników autobusów Zamawiającego.

2.1. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 z póź. zm.) oraz odpowiednich przepisów. Paliwo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 590:2013-12 i
być zdatne do użytku w warunkach zimowych.

2.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę (tankowania) paliwa w okresie
od 01.05.202
2 do 31.12.2022 w łącznej ilości do 225 000 litrów – kod kod CPV 091.34.10.08.

2.3. Podane w pkt. 2.2. ilości paliwa są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

2.4. Płatność za zakupiony olej napędowy będzie dokonywana w formie bezgotówkowej, rozliczana
w okresach siedmiodniowych. Należność za zakupione paliwo płatna będzie
w terminie
30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.)

 1. Umowa zawarta zostanie na czas określony od 01.05.2022r do 31.12.2022r. przy czym może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem przez Zamawiającego.

 2. Miejscem realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania pojazdów) – będzie stacja paliw Dostawcy zlokalizowana w odległości maksymalnej około 1,5 km od siedziby MPK Sp.
  z o. o.
  z/s w Radomsku, przy ul. Narutowicza 59.

 3. Realizacja dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywać się będzie codziennie w godzinach od 04:00 do 23:00.

 4. Tankowanie pojazdów olejem napędowym spełniającym wymagania jakościowe
  (pkt.
  2.1. i 2.2.) w następujących ilościach:

  1. w dni robocze: w ilości nie mniejszej niż 1200 litrów i nie większej niż 1700 litrów,

  2. w soboty, niedziele i święta w ilości nie mniejszej niż 150 litrów i nie większej niż 1000 litrów dziennie,

 1. Miejsce tankowania Dostawcy musi być wyposażone w sprawny monitoring zapewniający rejestrację obrazu - o jakości zezwalającej na bezproblemową identyfikację elementów zdarzeń - oraz możliwość pobrania (fizycznego) zapisu na życzenie przedstawiciela MPK Sp.
  z o. o.

4. W załączeniu wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

5. Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:

 1. Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1),

 2. Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (zał. nr 2),

 3. Potwierdzoną za zgodność kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena,

 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium „CENA „ -100%

 3. Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

………………………………………………………….. x 100 pkt x 100 %

cena oferty oceniającej

d. W przypadku zbliżonych najniższych ofert cenowych, spełniających wszystkie kryteria, zamawiający zaprosi oferentów do negocjacji cenowych w dniu 26.04.2022r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

9. Miejsce i termin składania ofert:

10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11. Wypełniony formularz oferty oraz zawarte w zapytaniu zapisy są nieodłącznym elementem umowy.

12. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego : Łukasz Majewski – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 501 161 343, Łukasz Łukaszewski – Zastępca kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 517 143 337.

 

Załączniki:

1. Zaproszenie i formularz ofertowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)

2. Projekt umowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)

Radomsko, dn. 13.04.2022r.