ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZ OFERTOWY W RAMACH
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku.

1. Nazwa í adres Wykonawcy zamówienia (zwanym dalej również Dostawcą)

 1. …………………................

 2. …………………................

 3. …………………................

 4. NIP………………….......….

 5. Regon………………….............………..

 6. Nr.tel………………….............………...
  Fax/e-mail…………………................

2. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa paliwa – oleju napędowego dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku. Sprzedaż i dostawa paliwa do autobusów Zamawiającego polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników autobusów Zamawiającego.

2.1. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (
Dz. U. z 2023r., poz. 1314 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów. Paliwo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 590:2013-12 i być zdatne do użytku w warunkach zimowych.

2.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę (tankowania) paliwa w okresie
od 01.01.2024r. do
31.12.2024r. w łącznej ilości do około 356 212,03 litrów – kod kod CPV 091.34.10.08.

2.3. Podane w pkt. 2.2. ilości paliwa są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

2.4. Płatność za zakupiony olej napędowy będzie dokonywana w formie bezgotówkowej, rozliczana
w okresach siedmiodniowych. Należność za zakupione paliwo płatna będzie
w terminie
30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.)

 1. Umowa zawarta zostanie na czas określony od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przy czym może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem przez Zamawiającego.

 2. Miejscem realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania pojazdów) – będzie stacja paliw Dostawcy zlokalizowana w odległości maksymalnej około 1,5 km od siedziby MPK Sp.
  z o. o.
  z/s w Radomsku, przy ul. Narutowicza 59.

 3. Realizacja dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywać się będzie codziennie w godzinach od 04:00 do 23:00. Informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w podobnych godzinach po uprzednim ustaleniu z zamawiającym, np. od 6:00 do 23:00.

 4. Tankowanie pojazdów olejem napędowym spełniającym wymagania jakościowe
  (pkt.
  2.1. i 2.2.) w następujących ilościach:

  1. w dni robocze: w ilości nie mniejszej niż 1300 litrów i nie większej niż 1700 litrów,

  2. w soboty, niedziele i święta w ilości nie mniejszej niż 200 litrów i nie większej niż 1000 litrów dziennie,

 1. Miejsce tankowania Dostawcy musi być wyposażone w sprawny monitoring zapewniający rejestrację obrazu - o jakości zezwalającej na bezproblemową identyfikację elementów zdarzeń - oraz możliwość pobrania (fizycznego) zapisu na życzenie przedstawiciela MPK Sp.
  z o. o.

4. W załączeniu wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

5. Informacja na temat możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:

 1. Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1),

 2. Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (zał. nr 2),

 3. Potwierdzoną za zgodność kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert lub ostatnie posiadane do czasu przekazania Odbiorcy aktualnego zaświadczenia.

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena,

 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium „CENA „ -100%

 3. Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

………………………………………………………….. x 100 pkt x 100 %

cena oferty oceniającej

d. W przypadku zbliżonych najniższych ofert cenowych, spełniających wszystkie kryteria, zamawiający zaprosi oferentów do negocjacji cenowych w dniu ………………… o godzinie ………………… w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

9. Miejsce i termin składania ofert:

10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11. Wypełniony formularz oferty oraz zawarte w zapytaniu zapisy są nieodłącznym elementem umowy.

12. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego : Łukasz Majewski – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 501 161 343, Łukasz Łukaszewski – Zastępca kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 517 143 337.

Załączniki:

 1. Formularz oferty

 2. Projekt umowy

Radomsko, dn. ………………… r.

 


...……...………………..……………                                                                           ………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………

……………………………………

……………………………………

NIP ….....................................................

Regon …..................................................

nr. tel. ………………………………………………….

fax/e-mail …………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania o zamówieniu sektorowym na


ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. z/s w Radomsku -

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto za litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu/marży (poz.5.): ………………………..zł

Stała kwota upustu/marży:**………………………………………zł

Stawka podatku VAT: …………………………………..%

Kwota podatku VAT: ………………………………….zł

Cenę brutto (poz. 8): …………………..zł za litr oleju napędowego

Słownie brutto : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto PKN ORLEN za litr oleju napędowego*

Stała kwota upustu/ marży jednostkowej **

Wartość netto za litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu/marży

Stawka

VAT(%)

Kwota VAT

Wartość brutto z VAT

1

2

3

4

5
(3+/-4)

6

7
(5+6)

8
(5+7)

Dostawa oleju napędowego

litr

           

* cena hurtowa obowiązująca w PKN ORLEN opublikowana na stronie www.orlen.pl obowiązująca na dzień ………………… r.

** w przypadku zastosowania upustu od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej, należy wpisać w powyższej tabeli w kolumnie nr 4 wartość z ujemnym znakiem.

3. Oświadczam, że:

- posiadam potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,

- posiadam kompetencje i doświadczanie do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,

- zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oświadczam, że uważam się związany ofertą 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.

4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną jej część są:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

Imię i Nazwisko …………………………………………………..

tel. kontaktowy: ………………………………………………….

zakres odpowiedzialności: …………………………………..

 

 

…………………………………                                                              ……………………………………...

Miejscowość, data                                                                             Podpis osoby uprawnionej

 

 

Załączniki:

1. Zaproszenie i formularz ofertowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)

2. Projekt umowy (proszę kliknąć aby pobrać załącznik)

 

Radomsko 26.09.2023r.

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:

 

"Zakup oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej"

 
 
@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 20.09.2022r.]
Załączniki:
Pobierz plik (Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip)Dodatek nr 2 JEDZ espd-request[Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip]82 kB
Pobierz plik (Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf)Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów[Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia]64 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]96 kB
Pobierz plik (Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem.pdf)Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem[Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem]315 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf]101 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu.pdf]143 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl]65 kB
Pobierz plik (SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf)SWZ+dodatki nr 1, 2a-9[SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf]1144 kB
Pobierz plik (Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip)Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7[Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip]294 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SWZ[Wyjaśnienia treści SWZ]266 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP]97 kB

[ZAKOŃCZONY]

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. wynajmie w dzierwawę Stację paliw mieszczącą się przy ul. Nautowicza 59.

Prosimy o przesyłanie zapytań drogą mailową i/lub kontakt telefoniczny w celu uzyskania większej ilości informacji.


Tel. stacj. 44 683 54 30 lub 44 683 21 14
Tel. kom.  501 161 363 lub 517 143 337

[ZAKOŃCZONY]

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dot. punktu 3 ust. 3. ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZU OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku, mówiącego o realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywającej się codziennie w godzinach od 04:00 do 23:00 informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach od 6:00 do 23:00.

 [ZAKOŃCZONE]

 


W odpowiedzi na zapytanie jednego z ofertentów dot.
punktu 3 ust. c. zapytania ofertowego

"NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

MPK SP. Z O. O. Z/SW RADOMSKU." mówiącego o godzinach realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania)

w godzinach od 04:00 do 23:00, informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach

od 6:00 do 23:00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. informuje,

iż od dnia 01.07.2020r. wystawia pod możliwość wynajmu część nieruchomości budynku hali demontażu znajdującej się przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku.

Powierzchnia budynku pod najem wynosi 388m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z dwiema bramami wjazdowymi) z gwarancją swobodnego dojazdu,

dodatkowo mniejsza hala 100m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z jedną bramą wjazdową),

oraz przylegający plac o powierzchni 907,2m2.

Znajdują się one na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 246/2 (obręb 6).

Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej.

Zarówno plac jak i hala zostaną uprzątnięte.

MPK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odnowy wynajmu bez podania przyczyny.

hala rzut

hala 460 wjazdy

hala 460 wjazdy 2

hala 100 wjazd

hala 460 wnętrze